Mobiliteit

Mobiliteitsbeheer uw topprioriteit

Niet alleen is mobiliteitsbeheer een zeer actueel vraagstuk maar daarnaast ook topprioriteit binnen bedrijven. Bijgevolg is mobiliteit één van de nieuwe criteria waarmee men rekening moet houden; een efficiënte mobiliteit die zowel de werknemer als de werkgever ontlast.

➜ Wilt u uw werknemer een elektrische fiets aanbieden voor het woon-werkverkeer maar is er toch nood aan een bedrijfswagen ter plaatse? Uw werknemers kunnen een (brom)fiets gebruiken om naar het werk te gaan maar zouden graag bepaalde periodes van het jaar een wagen ter beschikking willen hebben?

Geen probleem! EQUANS Fleet maakt een analyse van de beste combinaties van mogelijke vervoersmiddelen aangepast aan uw behoefte en beheert het wagenpark binnen de onderneming.

Duurzaam beheer en een aangepast aanbod zijn belangrijke parameters om rekening mee te houden om dit te bewerkstelligen. Er moeten alternatieven aangeboden worden voor motorvoertuigen met conventionele verbrandingsmotoren, of deze nu gemotoriseerd zijn (elektrische auto, auto op CNG (aardgas), elektrische fiets) of niet-gemotoriseerd (gewone fiets, step). Deze alternatieven kunnen bijdragen aan een verlaagde CO2 uitstoot met gunstige gevolgen voor het milieu.

Milieu of economie?

Milieuvraagstukken zijn vandaag de dag een hot topic en dienen een nobel doel. Maar laten we eerlijk blijven, het feit dat veel bedrijven willen investeren in deze sector, afgezien van de wens om hun imago weer op te krikken, komt ook deels door de milieudruk die zich steeds meer laat voelen en omdat de vooruitgang die in deze sector geboekt wordt een directe positieve weerslag heeft op de portefeuille van bedrijven! Terwijl de gemiddelde CO2 uitstoot van wagens in België bedraagt 119g/km, is de gemiddelde uitstoot van de wagens die door EQUANS Fleet beheerd worden 106,6g/km!

➜ Een concreet en duidelijk voorbeeld: autotaksen voor bedrijfswagens werden in het verleden forfaitair berekend, vandaag de dag zijn de taksen direct terug te leiden naar een categorie van voertuigen en bijgevolg aan hun CO2 uitstoot.

Dit vraagt dus om een investering op zowel menselijk als financieel vlak. Er moet aangeleerd worden om met andere voertuigen te rijden (zie artikel over dit onderwerp) en dit zorgt weer voor andere lasten (elektrisch oplaadstation of CNG tankstation zoeken, niet vergeten de batterij van de auto op te laden).

Toch heeft deze investering op korte en lange termijn een aantal voordelen: minder uitstoot van schadelijke gassen, lagere geluidsemissie, financiële voordelen, grotere keuze aan kleinere voertuigen,…)

Milieu en mobiliteit

Milieuvraagstukken en de dagelijkse mobiliteitsproblemen zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. Het verkeer, de tijd die we verliezen in ellenlange files, het welzijn van iedereen; het zijn factoren die even belangrijk zijn als de uitstoot van fijnstof en de kwetsbaarheid van de ozonlaag. Tal van oplossingen zijn al gevonden en vinden een eerste toepassing: elektrische fietsen en steppen, carpoolen, enz. Zonder de hulp van experts zouden al deze ideeën nutteloos, misschien zelf contraproductief zijn! Een mobiliteitsexpert is net als een architect in zijn werkdomein, hij heeft een totaalvisie en kan rekening houden met alle factoren die een project kunnen beïnvloeden (technische bekwaamheid maar ook theoretische kennis of dit nu op lokaal, regionaal of federaal niveau is; weten wat de politiek wil maar ook wat op politiek vlak uitvoerbaar is) met als doel dit tot een goed eind te brengen.

➜ U wilt uw personeel elektrische fietsen aanbieden om hen minder gebruik te laten maken van de bedrijfswagens? Een uitstekend idee! Maar als de contracten daarop niet adequaat aangepast worden (lagere CO2 uitstoot, minder kilometers, …) , is het enige wat u daarmee bereikt hogere kosten omdat u nieuwe fietsen moet kopen (of huren)!

“MaaS management”, een toekomstvisie

Grote ondernemingen zouden in de toekomst nieuwe strategieën kunnen invoeren om beter in te spelen op de behoeften van hun werknemers en van de onderneming. MaaS (Mobility as a Service) management lijkt hiervoor het aangewezen model.
De applicatie wordt al toegepast in een aantal landen, het zal echter niet meevallen om deze als zodanig bij ons toe in te voeren.
“MaaS management ” lijkt goed aan te sluiten bij de huidige situatie. Elke onderneming vanaf een zekere omvang zal waarschijnlijk haar eigen voorstel moeten formuleren om te kunnen voldoen aan de groeiende mobiliteitsproblemen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van externe platformen. Dit zal gepaard moeten gaan met een dematerialisatie: tegenwoordig kopen we bijna geen Dvd’s meer ; we huren video’s via een streaming service; we kopen geen Cd’s meer: we maken gebruik van een app die ons toegang verleent tot alle muziek van over heel de wereld… morgen kopen we geen auto’s meer, we maken gebruik van een mobiliteitsdienst die beter aansluit op onze dagelijkse en wisselende behoefte.

EQUANS Fleet Consultancy

Voor een onderneming is het essentieel om te plannen wat de volgende stap is en geen overhaaste beslissingen te nemen die synoniem staan met gebrek aan organisatie en onnodige uitgaven.
Het is dus belangrijk om te weten of er op STRATEGISCH, TACTISCH of OPERATIONEELvlak actie ondernomen moet worden.

  • Op STRATEGISCH vlak dient er gekeken te worden naar de grote lijnen die een onderneming wil uitzetten wat mobiliteit betreft. Zijn de voertuigen uitgerust met een traditionele verbrandingsmotor, kiest men voor hybride, CNG of elektrisch? Wat voor type brandstof: benzine of diesel?
  • Eens de strategie is neergezet, kunnen er op TACTISCH vlak concrete beslissingen genomen worden zoals welk leasebedrijf kiest men, welke wagens, enz.
  • En tot slot moet op OPERATIONEEL gebied het dagelijks beheer van het wagenpark gedaan worden, waarvan de basis reeds in een eerder stadium is vastgelegd. Wat moet er gebeuren als er zich een ongeval voordoet? Hoe gaat men om met einde leasing wagens? Waarom en hoe contracten aan passen ?

Ik raadpleeg het aanbod

Share on

Bent u geïnteresseerd in één van onze voorstellen? Neem contact met ons op!

EQUANS FLEET VOUS OFFRE LES SOLUTIONS LES PLUS ADAPTEES A VOTRE DEMANDE EN TERMES D’EMPREINTE ECOLOGIQUE ET FOURNIT UNE GESTION DE FLOTTE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE